Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Si Thammarat

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ขอประชาสัมพันธ์สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการรวมถึงความต้องการ ตลอดจนข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการปรับปรุงงานบริการภาครัฐ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการประชาชนของภาครัฐ จึงขอความความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ตาม OR Code และเอกสารแนบ  https://opdc.csn.cx/

เอกสารแนบ

สำรวจความพึงพอใจ

ขนาดไฟล์:1.55 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 11 ครั้ง