Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Si Thammarat

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

"ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" ตอนที่ 2 สนับสนุน

"ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" ตอนที่ 2 สนับสนุน

ภาพยนตร์โฆษณา โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โครงการผลิตสื่อเชิงบูรณาการการสื่อสาร ภายใต้แนวคิด "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดทัศนคติสนับสนุน หรือส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เกิดความละอายในการกระทำทุจริต กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ และมีการปรับเปลี่ยนฐานความคิดในการไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต